Библиотека Византолошког института

Библиотекар: 

Сања Радовић (viz.bib@vi.sanu.ac.rs)

Институт располаже богатом стручном библиотеком од преко 34 000 примерака књига, сепарата и свезака часописа, допуњаваном последњих година првенствено на основу обимне међународне размене и шест значајних приватних завештања. Уз то, фонд библиотеке има комплементарни ослонац у библиотеци Семинара за византологију Филозофског факултета у Београду, нарочито у погледу ретких старијих издања. Институтска библиотека омогућава спровођење већег дела научних истраживања у институту, а од огромне је користи многим стручњацима из сродних дисциплина и институција.