Издавачка делатност

Институт је издавач три серије публикација – ЗРВИ, Посебна издања и Извори. Од 1952. до данас је објављено 58 свезака Зборника радова Византолошког института, светски познатог часописа. Његова библиографска сигла – ЗРВИ / ZRVI – одавно је постала препознатљива у свету и наводи се у списковима скраћеница често цитираних публикација у свим значајнијим делима светске византологије. У оквиру издавачке делатности института објављено је и 50 посебних, монографских издања, међу којима је и 5 књига (од планираних 7) едиције Византијски извори за историју народа Југославије. Трећу серију институтских издања отварају Натписи историјске садржине у зидном сликарству (XII–XIII век).