КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2017

Назив институције: ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ

Адреса институције: Кнез Михаилова бр.35

E-mail: inst.byz@vi.sanu.ac.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ БР. 1/2017 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА

ЗА ПОТРЕБЕ ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ

 

Март, 2017. године

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012 и

14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености

услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број

од 22.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку,

oд 22.03.2017.године, припремљена је

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

ЈН број 1/2017

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и

опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења

гаранције, квалитета, рок извршења, место испоруке,

евентуалне додатне услуге и сл.

 

IV


Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих

услова

Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75.

Закона

Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75.

Закона

Референц листа

 

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

Образац понуде

Општи подаци о понуђачу

Подаци о подизвођачу

Подаци о учеснику у заједничкој понуди

Опис предмета и образац структуре цене

 

VII

Модел уговора

VIII

Образац трошкова припреме понуде

IX

Образац изјаве о независној понуди

X

Образац споразума као саставног дела заједничке понуде

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу:

Назив: Византолошки институт Српске академија наука и уметности

Адреса: Кнез Михаилова 35, 11000 Београд

Интернет страница: www.byzinst-sasa.rs 

e-mail адреса: inst.byz@vi.sanu.ac.rs 

тел: 011/2637095

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2017 су услуге штампања 1 (једне) књиге за потребе

Византолошког института

 

4. Напомена у колико је у питању резервисана јавна набавка

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

 

5. Контакт (лице или служба)

Лице контакт: Тамара Матовић

Е-mail адреса: inst.byz@vi.sanu.ac.rs

 

6. Поступак се спроводи: ради закључења уговора.

 

7. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.

 

8. Карактеристике и квалитет услуга

Карактеристике и квалитет услуга које су предмет ове јавне набавке дати су у

конкурсној документациј тј. предвиђени у техничким спецификацијама.

 

9. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета

Квантитативна и квалитативна контрола врши се у току рада.

 

10. Рок испоруке књига

У складу са захтевом наручиоца тј. 2 (два) дана након обављања услуга.

 

11. Место испоруке

Византолошки институт САНУ, Кнез Михаилова 35.

 

12. Рок за подношење понуда

Последњи дан рока, односно датум и сат за пријем понуда је: 07.04.2017. године,

до 12 часова.

 

13. Отварање понуда

Јавно отварање понуда обавиће се: 07.04.2017. године, са почетком у 12:00 часова

у просторијама Наручиоца у Београду, Кнез Михаилова 35.

 

14. Остало

Заинтересовано лице, може у писаном облику, тражити додатне информације или

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније у року од 2 (два) дана пре истека

рока за подношење понуде.

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2017 су услуге штампања 1 (једне) књиге за потребе

Наручиоца и то:

 

1.1  ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА 53

 

Ознака из општег речника набавки: 79823000 – услуге штампања.

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

УСЛУГЕ И СЛ.

 

Штампа:

 

Тираж -300 примерака

Обим -360 страна  /2 табака колор

Формат –Б5

Папир - књижни блок - офсет 120 гр,

Штампа – офсетни табаци

Штампа корица – 350гр кунстдрук, сјајна пластификација са клапнама, двобојно,

Повез – брош, шивено концем

 

Припрема - Наручилац доставља комплетну припрему табака и корица у електронском виду (PDF на DVD), те обезбеђује CIP и  ISBN број.

Остало -понуђач пакује књиге у пакете и врши доставу целог тиража на адресу Института (до 30.04.2017.године), пошто је претходно испунио следеће услове:

FSC сертификат

ISO 9001 стандард

Обавезан примерак већ публиковане књиге под истим условима (у конкурсној документацији)

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.

ЗАКОНА

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона);

 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);

 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тачка 3. Закона);

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. Закона);

 

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:

 

1. да располаже довољним кадровским капацитетима за обављање услуге која је предмет јавне набавке,

 

2. да има позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха у последње три године,

 

3. да располаже неопходним финансијским капацитетом – остварен годишњи приход минимално 10.000.000,00 динара,

4. да располаже неопходним техничким капацитетом - да има потребне машине за

обављање услуге штампања као и да је у последње три године пружао наведене услуге,

5. да има искуство у квалитетном штампању научних публикација интернационалног квалитета.

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона а додатне услове

испуњавају заједно.

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац изјаве понуђача дат је у поглављу IV одељак), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Докази о испуњености обавезних услова за учешће понуђача у поступку предметне јавне набавке су:

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда,

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник нису осуђивани на неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3. Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности,

4. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода.

Доказ - под тачкама 2., 3., и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ - под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,

понуђач доказује:

1. достављањем попуњеног, потписаног и печатом овереног обрасца референц листе

(образац листе дат је у поглављу IV одељак 3);

2. достављањем копије биланса стања и биланса успеха за последњих 3 (три) године;

3. достављањем биланса успеха из којег се види да је остварен приход од најмање 10

милиона динара у претходној години.

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

Понуђач ____________________________________________________________

(навести назив понуђача) из______________________, улица и број_______________,

ПИБ____________________у поступку јавне набавке мале вредности која има за предмет

услуге штампања 1 (једне) књиге, за потребе Византолошког института, ЈНМВ 1/2017, испуњава

све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом

за предметну јавну набавку и то:

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре,

 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време

објаве позива за подношење понуда,

 

4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији),

 

5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

Место: _______________                                                                                                 Понуђач:

Датум: ______________                                  М.П                                  .........................................                                    

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________________________

(навести назив понуђача) из______________________, улица и број_______________,

ПИБ____________________у поступку јавне набавке мале вредности која има за предмет

услуге штампања 1 (једне) књиге, за потребе Византолошког института, ЈНМВ 1/2017, испуњава

све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом

за предметну јавну набавку и то:

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

 

2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;

 

3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

 

4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији).

 

Место:__________________                                                                                       Подизвођач

Датум: ________________                                                         М.П. ____________________________

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 


РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

 

Ред.бр.

Назив наручиоца код

кога је понуђач пружао

услуге

 

Број пружених

услуга у 2014

години

наручиоцима и

укупна вредност

посла

 

Број пружених

услуга у 2015

години

наручиоцима и

укупна вредност

посла

 

Број пружених

услуга у 2016.

години

наручиоцима и

укупна вредност

посла

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Место: _________________                                                     Потпис и печат овлашћеног лица:

Датум: _________________                                           ______________________________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Референц листе мора бити

потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти препорученом поштом или лично

на адресу наручиоца:

 

ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ

Кнез Михаилова бр. 35, са назнаком на коверти

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1/2017

УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА – НЕ ОТВАРАТИ“.

 

На полеђини коверте обавезно навести име понуђача, адресу, телефон и име особе

за контакт.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

 

Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена и сви образци морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом понуђача.

 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди, односно целокупна конкурсна документација, буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

 

 

Обавезна садржина понуде:

 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

 

1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде

 

2) попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку

 

3) попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку

 

4) Образац референце штампарије

 

5) Модел уговора

 

6) Образац трошкова припреме понуде

 

7) Образац изјаве о независној понуди

 

8) У случају заједничке понуде подноси се Образац споразума као саставног дела заједничке понуде

 

9) Докази о испуњености додатних услова који су предвиђени конкурсном документацијом.

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Византолошки институт САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд са назнаком на коверти:

“Измена понуде за јавну набавку услуга – штампање књига ЈНМВ 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или “Допуна понуде за јавну набавку услуга – штампање књига ЈНМВ 1/2017– НЕ ОТВАРАТИ” или “Опозив понуде за јавну набавку услуга - штампање књига ЈНМВ 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или “Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - штампање књига ЈНМВ 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

 

 

6. УЧЕСТОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подивођачем дужан је да у обрасцу понуде, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

 

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1 до 6. Закона и то податке-

 

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

4. понуђачу који ће издати рачун,

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање и

6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.      

Задруга може поднети понуду самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.

 

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА,

ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања услуга не може бити дужи од 45 дана од дана доставе фактуре, односно по пријему књига.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Наручилац не дозвољава аванс.

 

Захтев у погледу рока пружања услуге

Рок пружања услуге не може бити дужи од 20 дана од дана пријема материјала од стране наручиоца.

Наручилац доставља материјал у року до 3 дана од дана закључења уговора.

 

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН).

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику захтева од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

 

Цена је фиксна и не може се мењати.

 

Цена садржи и трошкове транспорта франко седиште Института.


Критеријум за бирање понуђаћа

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене или лошег искуства са штампаријом у претходном послу. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредивну цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, од понуђача ће захтевати детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавни.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења.

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

 

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронским путем на e-mail тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу.

 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем

понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Византолошки институт САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке услуга – штампање књига ЈНМВ 1/2016”

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен

чланом 20. Закона.

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, нaручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од купне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “Најнижа понуђена цена”.

Понуда са најнижом ценом добиће 100 бодова, док ће остале понуде добити пропорционални број бодова у односу на најповољнију понуду применом следеће формуле:

најнижа понуђена цена х максимални број бодова за цену (100): понуђена цена

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок пружања услуга.

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, затити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине .

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице односно пословно удружење у име наведених лица.

 

Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предаје наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке односно објавити на Порталу управе, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

 

После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у

износу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или

253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси

захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике

Србије).

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 7 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.став 6. ЗЈН.

 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5. Закона.

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2017 – услуга штампања књига за потребе Византолошког института САНУ

.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

 

Назив понуђача –

 

Адреса и седиште понуђача-

 

Матични број понуђача –

 

Порески идентификациони број понуђача /ПИБ/ -

 

Име особе за контакт –

 

Електронска адреса понуђача (e-mail)-

 

Телефон-

 

Факс –

 

Број рачуна понуђача и назив банке –

 

Лице овлашћено за потписивање уговора-

 

Деловодни број понуде-

 

Интернет страница на којој су докази из чл. 77 ЗЈН јавно доступни *(уколико се не достављају уз понуду)

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1) Назив подизвођача –

 

Адреса –

 

Матични број –

 

Порески идентификациони број (ПИБ) –

 

Име особе за контакт –

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач –

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

 

2) Назив подизвођача –

 

Адреса –

 

Матични број –

 

Порески идентификациони број (ПИБ)-

 

Име особе за контакт –

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач –

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач –

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се

попуни и достави за сваког понуђача.

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди -

Адреса -

Матични број -

Порески идентификациони број /ПИБ/ -

Име особе за контакт -

2) Назив учесника у заједничкој понуди -

Адреса -

Матични број -

Порески идентификациони број /ПИБ/ -

Име особе за контакт -

3) Назив учесника у заједничкој понуди -

Адреса -

Матични број -

Порески идентификациони број /ПИБ/ -

Име особе за контакт -

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1/2016 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ

ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ.

 

 

_______________________________________________

Понуђач

 

1. УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ У РСД ИЗНОСИ:

 

БЕЗ ПДВ-а ______________________________ динара.

 

СА ПДВ-ом _____________________________ динара.

 

2. Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања фактуре (рок не може бити

краћи од 15 дана, ни дужи од 45 дана од дана испостављања фактуре и испоруке књига

 

3. Рок за пружање услуга је 20 дан од дана закључења уговора (рок не може

бити дужи од 30 дана од дана пријема материјала).

 

4. Рок испоруке књиге на адресу Наручиоца је 3 дана након завршетка услуга

 

5. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана

 

Редни број

Назив

Количина

(ком)

Цена по комаду без пдв-а

Цена по комаду са пдв-ом

Укупна цена без пдв-а

Укупна цена са пдв-ом

 

 

 

 

 

 

 

1.

ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА 53

 

 

 

 

 

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум                                                  М.П.                                                  Понуђач

___________________                                                                                ______________________

 

 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 


VII МОДЕЛ УГОВОРА О ШТАМПИ


Закључен у Београду, дана ___________ 2017. године између уговорних страна:

 

1. Византолошког института САНУ, ул. Кнез Михаилова 35, матични број 07017898,

шифра делатности ________, регистарски број ___________, ПИБ 100061791, кога

заступа директор академик Љубомир Максимовић, (у даљем тексту: корисник услуга) и

 

2. _________________________________, ул. _________________________,

матични број ____________, шифра делатности __________, регистарски број ___________,

ПИБ ________________, кога заступа директор __________________, (у даљем тексту: пружалац услуга).

 

Са подизвођачем – подизвођачима

 1....................................................................................

 2....................................................................................

 3....................................................................................

 

Са заједничким понуђачем – понуђачима

1......................................................................................

2......................................................................................

3......................................................................................

*( Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)

 

Члан 1.

 

Уговорне стране констатују:

 

- да је Наручилац на основу одредаба Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12 и 14/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет услуга штампања 1 (једне) књиге за потребе Византолошког института.

 

- да је Понуђач дана ____________ 2017 године доставио Наручиоцу понуду која је саставни део овог Уговора.

 

- да је Наручилац прихватио понуду Понуђача у целости и да је донео Одлуку о додели уговора о штампању број ___________од __________ 2017. године, која је саставни део овог Уговора.

 

Члан 2.

 

Предмет овог уговора је услуга штампања 1 (једне) књиге за потребе Византолошког института и то:

 

1.2  ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА 53, по цени у укупном износу од _________________ динара без ПДВ-а,

 

Члан 3.

 

Извршилац услуга се обавезује да предметну услугу из чл. 2 овог уговора изврши у тиражу од 300 примерака, а у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама које су саставни део конкурсне документације, као и понудом, бр. ____________ од __________ године.

 

Извршилац је дужан да уговорени посао обави квалитетно и у складу са нормативима струке.

 

Члан 4.

 

Укупна цена уговорених услуга које представљају предмет јавне набавке без ПДВ – а износи_____________динара, односно са ПДВ-ом износи _________________ динара.

 

Корисник услуга се обавезује да на име услуге која је предмет овог уговора, наведени износ уплати, на текући рачун извршиоца услуга бр._____________________________код банке ___________________, у року од  45 дана дана од дана достављања фактуре.

 

Уговорена цена садржи и трошкове транспорта франко седиште Корисника услуга.

 

Члан 5.

 

Корисник услуга се обавезује да обезбеди и достави материјал за штампање наведене књиге извршиоцу услуга, у року од 10 дана од дана закључења овог уговора.

 

Корисник доставља текст лекторисан, сложен по реду и ради коректуру.

 

Корисник обезбеђује CIP и ISBN број.

 

Члан 6.

 

Извршилац услуга се обавезује да услугу из чл. 1. овог уговора изврши у року од 30 дана од дана пријема материјала и увођења у посао.

 

Члан 7.

 

Извршилац се обавезује да књиге спакује у стандардне пакете уједначене величине који осигуравају да се књиге не оштећују и не расипају што је урачунато у цену посла.

 

Сваки пакет мора имати налепницу са текстом: а) именом аутора, б) називом дела, ц)

годином издавања и д) тачним бројем комада.

 

Број књига у пакету је _______________.

Члан 8.

 

Уговорне стране су се договориле, да ће уколико се у тренутку пријема одштампаних књига укажу неки недостаци у погледу квалитета или очигледне грешке, или се приликом штампе није поступило по техничким спецификацијама, извршилац услуга бити у обавези, да у року од 5 (пет) дана од дана писане рекламације корисника услуга, исте отклони о свом трошку.

Ако у наведеном року извршилац услуга не може да отклони недостатке, корисник има право да раскине уговор, а извршилац услуга је у том случају дужан да кориснику надокнади насталу штету.

 

Члан 9.

 

Наручилац ће рекламације на квалитет књига учинити након преузимању робе док ће рекламације за скривене мане, као и за мањак примерака у пакету вршити до расподеле

тиража.

 

 

Члан 10. 

 

Уколико извршилац услуга не изврши услугу у уговореном року из члана 6. Овог уговора, у обавези је да кориснику исплати 0,5% од вредности неиспорученог дела за сваки дан закашњења.

 

Члан 11.

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму настанка, трајања и престанка више силе, уговорне стране су обавезне да обавесте једна другу у року од 24 часа, на један од уобичајених начина /писано/.

 

Вишом силом, сматраће се догађај који је ван контроле извршиоца услуга, односно, корисника услуга и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране извршиоца услуга, односно, корисника услуга.

 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће и др случајеви утврђени Законом.

 

Члан 12.

 

Извршилац услуга ће предмет уговора из члана 2. овог Уговора вршити самостално.

или

Извршилац услуга ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити са подизвођачима.

или

Извршилац услуга ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити са групом понуђача (заједничка понуда).

 

Члан 13.

 

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се тумачење спорних ситуација вршити у складу са конкурсном документацијом.

 

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог члана, решаваће се пред надлежним судом.

 

Члан 14.

 

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог Уговора, а који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан 15.

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

 

Члан 16.

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка са једнаком доказном снагом, од којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

 

Уговорне стане сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

 

 

Саставни део овог уговора чине:

 

- понуда извршиоца услуга број __________(попуњава корисник услуга) од ._________-(попуњава корисник услуга) године;

 

- Одлука корисника услуга о избору најповољније понуде број __________(попуњава корисник услуга ) од____________ (попуњава корисник услуга) године.

 

 

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                                                       КОРИСНИК УСЛУГА

_____________________________                                           ________________________________

директор ___________________                                                         директор ____________________

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са

изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор, након тога што му је додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

Модел уговора понуђач је дужан да попуни у уводном делу где су подаци (назив фирме, адреса и др. ) и да исти потпише и овери печатом чиме потврђује да је упознат и сагласан са текстом уговора.

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач _________________(навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

Редни број

ВРСТА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

Укупан износ трошкова припремања понуде:

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Датум                                                                 М.П.                                                  Понуђач

______________________                                                                      ________________________

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач ____________________________________

(навести назив понуђача) даје:

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2017, услуге штампања књига за потребе Византолошког института САНУ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Датум                                                                 М.П.                                                Понуђач

__________________                                                                ____________________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

X ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12 и

14/2015), понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду у предмету јавне

набавке ЈНМВ 1/2017, услуге штампања књиге за потребе Византолошког института САНУ,

која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су склопили:

 

СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

 

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће

заступати групу понуђача пред наручиоцем ________________________________________

 

2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор_______________________

 

3. да је понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења________________

 

4. да је понуђач који ће издати рачун _____________________________________________

 

5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање ___________________________________

 

6. о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора______________

 

место___________

потпис и печат понуђача из групе понуђача

 

датум____________                                                     који подносе заједничку понуду

                                                                                       1.___________________________

                                                                                       2.___________________________

                                                                                       3.___________________________

                                                                                       4.___________________________

 

 

Напомена: Овај образац споразума попуњавају, потписују и печатом оверавају понуђачи

који подносе заједничку понуду.Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе

понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев

образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу

(Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона и Изјава о независној понуди), то се

дефинише овим споразумом.