Историјат

Византолошки институт Српске академије наука и уметности (САНУ) основао је академик Георгије Острогорски, марта 1948, у години када је одржан први послератни међународни конгрес византијских студија и основана Међународна асоцијација византолога (Association Internationale des Études Byzantines). Од самог почетка рад института почивао је на тимском ангажовању научника на различитим пројектима. У рад института нису били укључени само стални сарадници института, него и колеге из сродних научних дисциплина и институција. Поред Георгија Острогорског први сарадници института били су Иванка Николајевић, Фрањо Баришић, Лидија Томић, Мила Рајковић, Бариша Крекић, као и службеници Зденко Маринковић и Борислав Радојчић. Сарадници, са пуним или делимичним ангажманом, били су Јадран Ферлуга, Божидар Ферјанчић, Сима Ћирковић, Јованка Калић, Нинослава Радошевић, Иван Ђурић, Душан Кораћ, Радивој Радић, Александар Поповић и Александар Фотић. Међу млађим истраживачима института налазили су се Сања Мешановић, Ида Тот, Нада Зечевић, Срђан Рајковић, Влада Станковић и Марко Драшковић.

Институт је дао значајан допринос развоју светске византологије, нарочито у проучавању византијских државних институција и идеологије, византијског друштвеног поретка и, пре свега, византијско-српских односа.

У више од седамдесет година постојања институт је непрекидно деловао под старањем Одељења историјских наука САНУ и, у сарадњи са његовим члановима, третиран је увек као организационо језгро свих научних активности у области византологије. Као такав, био је и остао једина научна организација овог профила у читавој нашој земљи, и у некадашњој Југославији и у Републици Србији.

Институтом су до данас руководила тројица директора: Георгије Острогорски (1948–1976), Божидар Ферјанчић (1976–1998) и Љубомир Максимовић (од 1998).

Научна делатност

Научна делатност института била је од почетка интердисциплинарног карактера. Готово од самог оснивања истраживања су се спроводила у четири основна правца: (а) историја Византије и византијско-јужнословенских односа, (б) византијски извори за историју народа Југославије, (в) византијска књижевност и средњовековни грчки језик, (д) византијска и поствизантијска уметност. У оквиру рада института покренута су и два пројекта у сарадњи са сличним институцијама у свету, чији су први резултати и објављени: Actes de Chilandar I (са Институтом за византијске студије у Паризу, 1995) и The Byzantine Province in Change. On the Threshold between the 10th and the 11th Century (са Институтом за византијске студије у Атини, 2008). Од 2002. до 2005. уведени су и развијани тзв. циљни пројекти (укључујући и поменуту сарадњу са иностраним партнерима): Actes de Chilandar II; Ктиторски натписи на фрескама XIIXIII века; Унутрашњи преображај Византије од X до XII века; Византијски извори за историју народа Југославије V. У 2006. години започет је петогодишњи циклус комбинованих пројеката, циљних и истовремено шире постављених: Последње столеће Византије и Србије (руководилац пројекта Р. Радић), Византијски свет у променама (XXII век) (руководилац пројекта Љ. Максимовић), Зидно сликарство и натписи XIV и XV века (руководилац пројекта Г. Суботић). Од 2011. до 2019. године научна делатност била је обједињена у оквиру пројекта Традиција, иновација и идентитет у византијском свету (руководилац пројекта био је Љ. Максимовић, од 2017. Б. Крсмановић), интердисциплинарног карактера, у који су били укључени домаћи и страни истраживачи.

Институт је био један од главних организатора неколицине научних скупова, међународних и домаћих: 12. међународни конгрес византолога у Охриду 1961; 23. међународни конгрес у Београду 2016. Београд је био домаћин и 2. међународног конгреса византолога одржаног 1927. године.

Више од две деценије, сваке пете године, у организацији института одржава се национална конференција византолога. Прва је одржана 1990. у Задру (названа Југословенска конференција византолога), друга у Студеници 1995, трећа у Крушевцу 2000, а последње три (2005, 2010, 2015) у Београду. На националним конференцијама окупљају се научници свих генерација како из византологије, тако и из других сродних научних дисциплина. Саопштења изложена на овим скуповима објављивана су у посебним публикацијама и у Зборнику радова Византолошког института (ЗРВИ).

Током свог постојања институт је био коорганизатор низа међународних скупова, насталих као резултат билатералне сарадње. Последњих година такви скупови били су везани за бугарско-српску (2008) и француско-српску сарадњу (2010).

Издавачка делатност

Институт је издавач три серије публикација – ЗРВИ, Посебна издања и Извори. Од 1952. до данас је објављено 57 свезака Зборника радова Византолошког института, светски познатог часописа. Његова библиографска сигла – ЗРВИ / ZRVI – одавно је постала препознатљива у свету и наводи се у списковима скраћеница често цитираних публикација у свим значајнијим делима светске византологије. У оквиру издавачке делатности института објављено је и 49 посебних, монографских издања, међу којима је и 5 књига (од планираних 7) едиције Византијски извори за историју народа Југославије. Трећу серију институтских издања отварају Натписи историјске садржине у зидном сликарству (XII–XIII век).

Радна тела институтa

Директор: Љубомир Максимовић, академик САНУ, професор емеритус (ljubomir.maksimovic@sanu.ac.rsljmaksim@f.bg.ac.rs)
Заменик директора: Бојана Крсмановић, научни саветник (bojana.krsmanovic@vi.sanu.ac.rs)
Секретар: Драгана Илић (inst.byz@vi.sanu.ac.rs)

Научно веће Византолошког института
САНУ
председник НВ: Драган Војводић, дописни члан САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду (dvojvodi@f.bg.ac.rs)
чланови НВ:

 • Станоје Бојанин, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Мирјана Живојиновић, академик САНУ
 • Вујадин Иванишевић, дописни члан САНУ, научни саветник Археолошког института у Београду
 • Јованка Калић, академик САНУ
 • Предраг Коматина, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Бојана Крсмановић, научни саветник Византолошког института САНУ
 • Александар Лома, академик САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Љубомир Максимовић, академик САНУ, професор емеритус Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Миодраг Марковић, дописни члан САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Тамара Илић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Љубомир Милановић, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Бојан Миљковић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Маја Николић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Бојана Павловић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Срђан Пириватрић, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Гојко Суботић, академик САНУ
 • Милош Цветковић, научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Јована Шијаковић, научни сарадник Византолошког института САНУ

 

Управни одбор Византолошког института САНУ
председник УО: Мирјана Живојиновић, академик САНУ (mirjana.zivojinovic@sanu.ac.rs)
чланови УО:

 • Станоје Бојанин, виши научни сарадник Византолошког института САНУ
 • Драган Војводић, дописни члан САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Александар Лома, академик САНУ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • Љубомир Милановић, виши научни сарадник Византолошког института САНУ


Редакциони одбор Зборника радова Византолошког института
уредници: Љубомир Максимовић (ljubomir.maksimovic@sanu.ac.rs, ljmaksim@f.bg.ac.rs), Бојана Крсмановић (bojana.krsmanovic@vi.sanu.ac.rs)
секретар Редакције: Предраг Коматина (predrag.komatina@vi.sanu.ac.rs)
чланови Редакције:

 • Станоје Бојанин (Византолошки институт САНУ)
 • Мирјана Живојиновић (САНУ, Београд)
 • Вујадин Иванишевић (Археолошки институт, Београд)
 • Јованка Калић (САНУ, Београд)
 • Сергеј Карпов (Московский государственный университет, Москва)
 • Александар Лома (САНУ, Београд/Филозоски факултет Универзитета у Београду)
 • Миодраг Марковић (САНУ, Београд/Филозоски факултет Универзитета у Београду)
 • Љубомир Милановић (Византолошки институт САНУ)
 • Бојан Миљковић (Византолошки институт САНУ)
 • Срђан Пириватрић (Византолошки институт САНУ)
 • Клаудија Рап (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Беч)
 • Гојко Суботић (САНУ, Београд)
 • Евангелос Хрисос (Парламент Републике Грчке, Атина)
 • Дејан Џелебџић (Филозоски факултет Универзитета у Београду)
 • Жан-Клод Шене (Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Париз)
 • Петер Шрајнер (Universität zu Köln, Келн)

Међународна сарадњa

Институт непрекидно сарађује са сличним институцијама у свету. Неки резултати те сарадње су до сада објављени: Actes de Chilandar I (са Институтом за византијске студије у Паризу, 1995) и The Byzantine Province in Change. On the Threshold between the 10th and the 11th Century (са Институтом за византијске студије у Атини, 2008). На основу билатералног уговора Грчке и Србије о културној и научној сарадњи, институт је током 2005–2006. сарађивао са Институтом за византијска истраживања (Атина) на пројекту посвећеном српско-византијским односима пред османско освајање. Такође, поједини истраживачи Византолошког института САНУ учествовали су на пројекту L'image de l'autre (2006–2008), који је настао као плод сарадње Филозофског факултета у Београду (Катедра за византологију) и Универзитета Sorbonne–Paris IV.

Плодна сарадња успостављена је и са сродним институтима Бугарске академије наука: са Балканолошким институтом и Центром за трачке студије на пројектима Балкан као глобална раскрсница: Сусрет и размена (2014–2016), Гласови и слике средњовековног Балкана (IVXVI век) (2017–2019) и Световни и црквени живот на средњовековном Балкану (2020–), те са Институтом за књижевност на пројекту Бугарско-српски и српско-бугарски узајамни односи у 14. веку у контексту византијске цивилизaције (2017–). Такође, институт је успоставио сарадњу са сродним научним институцијама у Аустрији (Институт за средњовековне студије Аустријске академије наука, Одељење за византологију), Румунији (Институт за југоисточно-европске студије Румунске академије) и Мађарској (Eötvös József Collegium – ELTE). Са мађарским колегама од 2019. године заједнички организује конференцију Byzanz und das Abendland у Будимпешти.

Доскорашњи главни пројекат института Традиција, иновација и идентитет у византијском свету био је такође интернационалног карактера, будући да су у њему учествовале колеге из Немачке, Аустрије и Грчке. У редакцији ЗРВИ налазe се истакнути византолози из земаља са дугом традицијом у тој области истраживања (Аустрија, Русија, Грчка, Француска, Немачка). С друге стране, домаћи сарадници доприносе развоју међународне сарадње института и кроз чланства у одборима иностраних часописа, интернационалних стручних удружења и институционалних тела.

Од свог оснивања Византолошки институт САНУ био је домаћин бројних иностраних научника, који су као гости института држали предавања или учествовали на научним трибинама. На институтској адреси функционише више од 50 година и Југословенски (сада Српски) комитет за византологију, раније као део Друштва историчара Југославије (Србије). Почасни председник комитета, академик Љ. Максимовић, уједно је и почасни потпредседник Међународне асоцијације византолога (Association internationale des études byzantines).