ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА ЈНМВ БРОЈ 1/2017

 На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр-124/2012 и 14/2015 године) и Одлуке о покретњу јавне набавке мале вредности бр. ....... од 12.04.2016. године, Византолошки институт Српске академије наука и уметности (у даљем тексту: наручилац) спроводи Поступак јавних набавки мале вредности и упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА

ЈНМВ БРОЈ 1/2017

 

            Византолошки институт Српске академија наука у уметности, Београд, Кнез Михаилова бр.35 (у даљем тексту Наручилац), позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писану понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуга штампања књига за потребе наручиоца, у складу са конкурсном документацијом, а на основу објављеног позива за подношење понуда.

 

1.    Подаци о наручиоцу

Назив: институт Српске академија наука у уметности
Адреса: Кнез Михаилова бр.35, Београд
Врста наручиоца: установа
Унтернет страница: www.byzinst-sasa.rs
Е-mail adresa: inst.byz@vi.sanu.ac.rs


2.    Врста поступка јавне набавке

 Поступак јавне набавке мале вредности,

3.    Предмет јавне набавке

 Предмет јавне набавке бр.1/2017 је: услуга штампања 1 (једне) књиге за потребе Наручиоца.
Ознака из Општег речника набаке: 79823000 – услуга штампања

4.    Подаци о предмету јавне набавке ЈНМВ 1/2017 – услуге штампања књиге:

          4.1 ЗБОРНИК РАДОВА ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА 53


5.    Резервисана набавка: не

6.    Критеријуми за избор најповољније понуде:

 Најнижа понуђена цена

7.    Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена:

 Понуђач подноси понуду на српском језику

8.    Начин преузимања конкурсне документације

 8.1 на интернет страници наручиоца: www.byzinst-sasa.rs
8.2 на Порталу управе за јавне набавке: www.portal.u.j.n.gov.rs

9.    Начин подношења понуда

 Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти препорученом поштом или лично на адресу наручиоца:

 

ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Кнез Михаилова бр.35, са назнаком на коверти

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1/2017

УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГЕ – НЕ ОТВАРАТИ“

 

На полеђини обавезно навести име понуђача, адресу, телефон и име особе за контакт.

 

Понуђач подоси понуду у затвореној ковери, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

 

10.  Понуђач може да поднесе само једну понуду

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набаке, а на основу достављеног позива.

Право учешће у поступку јавне набаке имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. И 76. Закона о јавним набавкама и који су предвиђени овом конкурсном документацијом. Услове које треба сваки понуђеч да испуни као и начин на како се доказује испуњеност тих услова, ближе су одређени конкурсном документацијом.

 

11.  Рок подношења

Рок за подношење понуде је 10 дана од дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца тј. Дана 07.04.2017.године до 12 сати.

Благовременом понудом се сматра понуда која је пристигла на адресу Наручиоца у року за подношење понуде.

Понуду коју Наручилац није примио у року који је одређен за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сати до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремено поднете помуде комисија за јавне набаке наручиоца ће, по окончаном поступки отварања понуде, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

12.  Отварање понуда ће се обавити 07.04.2017. године у 12:00 сати у просторијама Византолошког института Српске академија наука и уметности, улица Кнез Михаилова бр.35

Отварање понуда је јавно. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, уз овлашћење, потписано и оверено од стране понуђача, која се предаје у оригиналу председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

 

13.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 4 дана од дана отварања понуда о чему ће сви понуђачи бити писмено обавештени.

Наведену одлуки наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

 

 

                                  Председник Комисије за јавне набавке

 

                                                 Др Станоје Бојанин